Completed projects

Geopark – science, research

Completed projects

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PODPORU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY (UR 5/2011)

Projekt je zaměřen na přípravné práce vedoucí k vyhlášení Národního geoparku Železné hory, tj. samotnou technickou přípravu, zajištění odborného a technického zázemí pro vedení geoparku a navázání spolupráce s klíčovými partnery a cílovými skupinami. Délka realizace projektu je 16 měsíců (srpen 2011 – prosinec 2012).
V rámci projektu vznikne podrobná databáze minimálně 100 nejvýznamnějších geotopů, dále dojde k zřízení a vybavení kanceláře geoparku. Součástí projektu jsou i tyto webové stránky, dále vznikne informační publikace.
27. září zároveň proběhl první informativní seminář pro vybrané partnery. Tento seminář bude pokračovat v dubnu roku 2012 a na něj bude v červnu téhož roku navazovat exkurze. Pro širokou veřejnost je plánován informační seminář v průběhu září 2012. Informace o tomto semináři budou s dostatečným předstihem zveřejněny v tisku i na těchto webových stránkách.

GEOPARK GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ

Ve spolupráci s Gymnáziem Chotěboř a Ekoklubem gymnázia je připravována venkovní geologická expozice na pozemku školy. Tato expozice zahrnuje instalaci 14 bloků vybraných druhů hornin z blízkého okolí Chotěboře, příp. z území Geoparku Železné hory. Dále budou vytvořeny informační tabulky ke každé hornině a dvě velké informační tabule. Projekt je spolufinancován s programu Thing Big Nadace O2. Více o projektu na www.gch.cz nebo www.o2thinkbig.cz.

GEOVĚDY – vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol
v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich regionální příslušnost

Znalost regionálních poměrů žáků a studentů základních a středních škol je přímo závislá na znalostech pedagogů. Vyšší znalost regionu zvyšuje šanci na umístění budoucích absolventů na trhu práce v tomto regionu a zvyšuje celkovou míru zájmu o region.
Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program v geovědních a na ně navazujících oborech (chemie, fyzika, zeměpis,..), jehož struktura bude podřízena postupům, na základě kterých bude možné získat akreditaci od MŠMT.
Výsledkem bude vzdělávací program, který je kombinací samostudia pomocí elektronické prezentace na internetu, elektronické, fyzické a materiální podpory a prezentačních seminářů, které budou svým obsahem zaměřeny na aplikaci do učitelské praxe, včetně uváděných příkladů na zvolených typových lokalitách.
Délka trvání projektu je březen 2012 až říjen 2013. Během této doby proběhne úvodní seminář (květen/červen 2012), první workshop s exkurzí (září/říjen 2012), druhý workshop s exkurzí (duben/květen 2013) a závěrečný seminář (září/říjen 2013).
Workshop s exkurzí je koncipován jako dvoudenní akce, kdy první den bude účastníkům poskytnuta teoretická příprava spojená s ukázkami hmotné dokumentace. Druhý den budou následovat praktické ukázky probíraných témat v terénu na vybraných regionálních lokalitách.
Každý účastník kurzu, tedy všech seminářů, kurzů i exkurzí, obdrží certifikát o absolvování tohoto vzdělávacího programu. Každá škola zároveň obdrží do dlouhodobého bezplatného pronájmu komplexní sbírku hornin (24 typů včetně 6ti leštěných), minerálů (40 druhů) a zkamenělin (24 druhů). Tato sbírka bude předávána postupně během realizace celého programu.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

VENKOVNÍ GEOLOGICKÁ EXPOZICE

rámci projektu je plánováno obohacení stávající geologické expozice o venkovní část, která bude umístěna na pozemku společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. Podél plotu je plánováno umístění 9 stojanů z nerezavějícího materiálu. Do těchto stojanů budou umístěny velkoformátové leštěné kamenné desky (formát max.30 cmx70 cm), které představují různé typy hornin. Tímto bude vytvořena ucelená petrologická expozice, jejíž výhodou bude možnost nahlédnout do detailní stavby jednotlivých hornin. Do každého stojanu bude umístěno po třech deskách, celkem je plánováno zhotovení 9 stojanů pro 27 kamenných desek. U každého panelu budou popisky kamenných desek ve formě lepených etiket. Realizace projektu je plánována mezi dubnem a červencem 2012.
V rámci propagace nové expozice je plánováno zhotovení jednoduchého informačního letáku, který bude rozšířen jednak elektronickou formou, jednak tiskovou formou do všech informačních center a škol v regionu. Dále je počítáno s krátkou mediální kampaní ve formě tiskové zprávy v místních médiích. Informace o expozici budou umístěny i na webových stránkách www.vz.cz a www.geoparkzh.cz.

Projekt je spolufinancován Pardubickým krajem.