Science, research

Geopark – science, research

Ongoing projects

Basic geological mapping of the Czech Republic 1: 25 000
Basic geological mapping of the Iron Mountains National Geopark 2014-2018

In cooperation with the Czech Geological Survey basic geological maps of the following map leaves have incurred in the period 2014-2018 – Chvaletice 13-411, 13-412 Přelouč, 13-414 Ronov nad Doubravou, Chrudim 13-423, 13-432 Vilemov and 13-441 Nasavrky. At the same time will be made up special maps showing the situation of geo- and exodynamics, hydrogeological, and geological environment and occurrence of mineral deposits.
The objective of the geological work is to evaluate the geological structure of the west part of the Iron Mountains National Geopark on the basis of new geological mapping in scale. 1: 25 000. In this territory regional geological units are represented: moldanubikum, Kutna Hora Crystalline, ohebské Crystalline, železnohorské crystalline, Železnohorský plutonic complex, the younger Paleozoic of furrows (jihlavská brázda – so called Kraskov perm), Czech Cretaceous Basin (Chrudimská křída and Křída Dlouhé meze), Cenozoic sediments (quaternary accumulation).
Part of the geological work is to evaluate the territory by geophysical, geochemical, hydrogeological, geological aspects and also in terms of deposits and geo-factors of the environment. Geologically significant sites with regard to the needs of the National Geopark Iron Mountain will be also identified and described.

Železné hory – a geologically significant region

Nově spuštěný projekt Železné hory – geologicky významná oblast dává možnost komplexního seznámení návštěvníků tohoto regionu s ohledem na relativně malé území Železných hor. Bohatost a pestrost přírodních jevů je jedinečná a mimořádně zajímavá. Naučné tabule vznikly v rámci projektu „Železné hory- geologicky významná oblast“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a AOPK ČR. Projekt je strukturován tak, aby bylo možné v pět informačních bezobslužných stanovištích s tématickou náplní PROTEROZOIKUM, PALEOZOIKUM, HLUBINNÉ VYVŘELINY, MEZOZOIKUM A HYDROGEOLOGIE získat obecné informace o daném tématu s odkazy na konkrétní blízké lokality, na kterých budou umístěny informační panely. Tyto panely budou osazeny na 34 lokalitách. Některé z vybraných lokalit jsou ojedinělé v rámci České republiky. Na informačních panelech bude konkrétní jev na té které lokalitě blíže rozveden. U celkem pěti informačních bezobslužných stanovišť bude v plenéru umístěna venkovní expozice tvořená reprezentativními ukázkami horninových bloků s příslušným návěštím – informací. Součástí projektu je rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy, při které budou vybudovány analogické informační prvky. V rámci venkovní expozice horninových bloků bude u každého z nich umístěna příslušná informace ve formě návěští se stručným komentářem o petrologické, geologické a eventuálně technologické či hydrogeologické charakteristice. Tam, kde to bude technologicky možné, bude na horninovém bloku provedeno vyleštění plochy; důvodem je „vizualizace“ minerální stavby, struktury a textury té které horninové ukázky.
V rámci projektu budou vypracovány metodiky, studie, propagační a informační materiály, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti návštěvníků tohoto regionu. Součástí tohoto projektu budou i odborné semináře a exkurze, se kterými Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., a CHKO Železné hory mají dlouholeté zkušenosti. Doprovodem těchto seminářů bude i publikační činnost, výsledky těchto prací budou prezentovány v odborných a populárně naučných časopisech. Ve spolupráci s CHKO Železné hory a s vysokými školami je možné zadat výzvu diplomantům o zpracování bakalářských či magisterských prací z oboru geologie, petrologie či sociologie.

Kameny a voda

Projekt Kameny a voda je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných borů a řemesel. Projekt reaguje na potřebu osvojení si teoreticky získaných informací v praxi a na schopnost tyto informace předávat dál. Zvýrazňována je především zpětná vazba na využití praktických poznatků i v ostatních vzdělávacích oborech. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti, kteří podstoupí výuku v rámci povinné školní docházky.

Vzdělávání žáků a studentů v geovědách, kde dochází k cílenému propojení teoretických a praktických znalostí s možností improvizace na konkrétní témata v konkrétním regionu je základem pro úspěšné uplatnění v další struktuře vzdělávání. Rozšiřují se tak možnosti uplatnění se nejen na školách gymnaziálního směru, ale i na školách směru technického (např. obory stavební, vodohospodářské, sanační apod.).

Výstupem projektu bude ucelená hodnotící a výuková struktura použitelná pro další školy v regionu, dále exkurzní průvodci, tematická geologická expozice na ZŠ Maleč a venkovní učebny.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.