Probíhající projekty

Geopark – věda a výzkum

Vnitřní expozice Národního geoparku Železné hory
V rámci dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2023 jsme získali dotaci 50 000,- Kč na vybudování vnitřní expozice Národního geoparku Železné hory.

V rámci projektu dojde k rozšíření vnitřní geologické expozice v areálu sídla firmy Vodní zdroje Chrudim o část zaměřenou výhradně na Národní geopark Železné hory, jímž je žadatel zřizovatelem a koordinátorem. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem a vhodným způsobem seznamuje veřejnost s geologickými procesy, významem přírodních zdrojů a jejich historickým i současným využitím. Cílem realizace této expozice je seznámit návštěvníky s dávnou historií geoparku, který se nachází na území Železných hor a v jeho okolí. Taková expozice svým provedením přispěje k popularizaci geologie a poznávání regionu. Vzhledem k tomu, že se 85% plochy Národního geoparku Železné hory nachází na území Pardubického kraje, přispěje tato expozice i k jeho propagaci a zároveň motivuje místní obyvatele k poznávání své krajiny. Expozice nebude mít pouze informativní charakter-formou zábavních prvků přispěje i ke geovědnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů, kteří jsou pravidelnými návštěvníky areálu žadatele. Expozice bude umístěna v areálu společnosti Vodní zdroje Chrudim na pozemku p.č. 504/1 v prostorách výstavní síně u vchodu do budovy č.p. 138 U Vodárny. V prostoru vstupu budou instalovány 2 moderně pojaté osvětlené vitríny. Každá z nich bude zobrazovat diorama pravěkého mořského dna s modely živočichů a rostlin, kteří v dané době žili. Jedna vitrína bude představovat život trilobitů na mořském dně, druhá život amonitů v druhohorním moři. Horní část vitríny bude vybavena prosklenou policí, ve které budou vystaveny fosílie a minerály, které tematicky korespondují s živočichy a rostlinami vystavenými v dioramu. Vše bude doplněno vzdělávacím textem o jednotlivých pravěcích živočiších a o geologických lokalitách, na kterých v dávných dobách žili. Propojením informací, kdy návštěvníci budou moci porovnat vzhled pravěkého živočicha a zkameněliny, dojde k lepšímu pochopení procesů vzniku zkamenělin. Použité fosilie budou pocházet ze sbírkového fondu žadatele.
Vitríny budou přístupné každý všední den od 8 do 15 hodin a při všech akcích konaných geoparkem v areálu Vodních zdrojů Chrudim. Vstup bude vždy bezplatný.

Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020
Danube GeoTour

Jsme součástí projektu Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, jehož výsledkem bude vytvoření Podunajské geologické trasy (Danube GeoTour) představené ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geoproduktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví všech zúčastněných geoparků v zastoupených zemích Podunajském regionu (Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika).

Hlavní cíl operačního programu je doprovázen dílčími cíli, kterými jsou zlepšení kapacit managementu, vyvinutí praktických řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopení pozitivních trendů vývoje udržitelného cestovního ruchu v osmi geoparcích Podunajského regionu.

Projekt je spolufinancován fondy Evropské Unie (ERDF, IPA).

Zhodnocení geologického dědictví pro vývoj udržitelného a inovativního turismu v Geoparcích Podunajského Regionu

Akronym: Danube GeoTour
Operační Program: Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020
Reference No.: DTP1-226-2.2
Programme Priority: PA2, Environment and culture responsible Danube region
Lead partner: Idrija Heritage Centre- Idrija Geopark (SLO),

Partneři:

–       Balaton-felvidéki National Park Directorate (H),
–       Styrian Eisenwurzen (A),
–       Public institution »Nature Park Papuk« (CRO),
–       ARGE Geopark Karavanks (A/SLO),
–       Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (SLO),
–       Bakony & Balaton Regional Tourism Nonprofit Ltd. (H),
–       Geopark Železné hory/Iron Mountains Geopark (CZ),
–       University of Bucharest (RO),
–       University of Presov (SL),
–       Public Enterprise National Park Djerdap (SRB).

Pro pomoc s udržením vysoké kvality implementovaných akcí se projektu účastní také následující přidružení strategičtí partneři:

–       Humanpolis ltd / Rokua Geopark (F),
–       Naturtejo – Tourism Company (P)
–       Global Geoparks Network (FR).

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Rozpočet v Euro:

Celkově: 1666362,50
ERDF Příspěvek: 1328063,36
IPA Příspěvek: 88344,75
ENI Příspěvek: 0

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Zlepšení kapacit managementu, vyvinutí praktických řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopení pozitivních trendů vývoje udržitelného cestovního ruchu v osmi geoparcích Podunajského Regionu.

Implementací integračního přístupu se bude projekt zabývat čtyřmi společnými výzvami:

Vyhnout či vypořádat se s negativními tlaky a environmentálními dopady nových forem turismu v geoparcích;
Uchopit potenciál hodnot a značky geoparků pro socio-ekonomický vývoj k inspiraci lokálního obyvatelstva a drobných podnikatelů k tvorbě nových, udržitelných a inovativních geo-produktů GeoTrasy Danube;
Prezentovat geodiverzitu komplexním, srozumitelným a atraktivním způsobem;
Užít efektivní spolupůsobení společného učení a marketing pro zvýšení povědomí o geoparcích v Podunajském Regionu.

Výsledkem projektu bude společná GeoTrasa Dunaj (Danube GeoTour), představená ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geo-produktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví regionu Dunaj.

PRACOVNÍ BALÍČKY:

WP 1: Management projektu
WP 2: Komunikační aktivity
WP 3: Geopark s(bez) limitů
WP 4: GeoProdukty s charakterem
WP 5: GeoInterpretace
WP 6: GeoPartnerství & Marketing

SPECIFICKÉ CÍLE:

1) Společně čelit následující výzvě: vymezit rovnováhu mezi ochranou a vývojem geoturismu v geoparcích. To zahrnuje definování a analýzu obecných příležitostí a omezení udržitelného geo-turismu a vytvoření sady opatření pro zvládání zvyšujících se turistických tlaků, negativních odchylek a nových forem geoturismu v geoparcích, jako jsou například sběr fosilií, adrenalinové parky, atd.

2) Vyvinout, představit a zhodnotit společnou GeoTrasu Danube, složenou z inovativních geo-produktů a interpretací geo-lokalit osmi zůčastněných geoparků. V těsné spolupráci s partnery, návštěvníky a místními obyvateli projekt vytvoří, otestuje a implementuje sadu specializovaných a autentických geo-produktů (geoCulture a geoOutdoor) společně s moderními interpretačními metodami a technikami, doplněnými herním přístupem. Inovativní interpretace geologického dědictví přiláka společná Danube GeoTour nové návštěvníky a posílí jejich výměnu. Herní přístup povzbudí místní obyvatele a návštěvníky k zapojení se, vzdělání se a spoluvytváření produktů, umožní též marketing a zhodnocení GeoTrasy. To vše posílí viditelnost a identitu geoparků Podunajského Regionu v národním a mezinárodním kontextu, spolupráce v geo-turismu přinese socio-ekonomické benefity místním komunitám.

3) Posílit nadnárodní partnerství a ustavit společný marketing vytvořením společné GeoTrasy za použití inovativních digitálních konceptů a nástrojů kreativní propagace.

Idrija Heritage Centre v průběhu projektu zbuduje malé Návštěvnické centrum geoparku v Idrii, zaměřené na geologické dědictví regionu světově proslulého těžbou rtuti, jako součást sítě Návštěvnických center GeoTrasy Danube. Balaton Geopark obnoví existující Návštěvnické centrum v Hegyestű a jeho turistické trasy budou, jako součást GeoTour, reprezentovat referenční bod pro interpretaci vulkanismu. Eisenwurzen Geopark vystaví inovativní interpretační body ve třech vesničkách, které budou určovat standard interpretace síly vody v kontextu geologické historie území. Geopark Papuk zpracuje inovativní interpretaci metamorfovaných hornin na lokalitě Zvečevo. NP Djerdap má v plánu vytvořit interpretační bod v lokalitě Tekija, malé vesničce na břehu řeky Dunaj v těsné blízkosti soutěsky Železná vrata.

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000
Základní geologické mapování oblasti Národního geoparku Železné hory 2014-2018

Ve spolupráci s Českou geologickou službou vzniknou v období 2014-2018 základní geologické mapy území na listech map 13-411 Chvaletice, 13-412 Přelouč, 13-414 Ronov nad Doubravou, 13-423 Chrudim, 13-432 Vilémov a 13-441 Nasavrky a zároveň budou sestaveny speciální mapy zobrazující poměry, geo- a exodynamické, hydrogeologické, ložiskové a geofaktory životního prostředí.
Cílem geologických prací je zhodnotit geologickou stavbu z. části Národního geoparku Železné hory na základě nového geologického mapování v měřítku 1 : 25 000. Na území jsou zastoupeny regionálně geologické jednotky: moldanubikum, kutnohorské krystalinikum, ohebské krystalinikum, železnohorské krystalinikum, železnohorský plutonický komplex, mladší paleozoikum brázd (jihlavská brázda – tzv. kraskovský perm), česká křídová pánev (chrudimská křída a křída Dlouhé meze), kenozoické sedimenty (kvartérní akumulace). Součástí geologických prací je zhodnocení území geofyzikálně, geochemicky, hydrogeologicky, inženýrskogeologicky, ložiskově a také z hlediska geofaktorů životního prostředí. Budou rovněž vytipovány a popsány geologicky významné lokality s ohledem na potřeby Národního geoparku Železné hory.

Železné hory – geologicky významná oblast

Nově spuštěný projekt Železné hory – geologicky významná oblast dává možnost komplexního seznámení návštěvníků tohoto regionu s ohledem na relativně malé území Železných hor.
Bohatost a pestrost přírodních jevů je jedinečná a mimořádně zajímavá. Naučné tabule vznikly v rámci projektu „Železné hory- geologicky významná oblast“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a AOPK ČR. Projekt je strukturován tak, aby bylo možné v pět informačních bezobslužných stanovištích s tématickou náplní PROTEROZOIKUM, PALEOZOIKUM, HLUBINNÉ VYVŘELINY, MEZOZOIKUM A HYDROGEOLOGIE získat obecné informace o daném tématu s odkazy na konkrétní blízké lokality, na kterých budou umístěny informační panely. Tyto panely budou osazeny na 34 lokalitách. Některé z vybraných lokalit jsou ojedinělé v rámci České republiky. Na informačních panelech bude konkrétní jev na té které lokalitě blíže rozveden. U celkem pěti informačních bezobslužných stanovišť bude v plenéru umístěna venkovní expozice tvořená reprezentativními ukázkami horninových bloků s příslušným návěštím – informací. Součástí projektu je rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy, při které budou vybudovány analogické informační prvky. V rámci venkovní expozice horninových bloků bude u každého z nich umístěna příslušná informace ve formě návěští se stručným komentářem o petrologické, geologické a eventuálně technologické či hydrogeologické charakteristice. Tam, kde to bude technologicky možné, bude na horninovém bloku provedeno vyleštění plochy; důvodem je „vizualizace“ minerální stavby, struktury a textury té které horninové ukázky. V rámci projektu budou vypracovány metodiky, studie, propagační a informační materiály, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti návštěvníků tohoto regionu. Součástí tohoto projektu budou i odborné semináře a exkurze, se kterými Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., a CHKO Železné hory mají dlouholeté zkušenosti. Doprovodem těchto seminářů bude i publikační činnost, výsledky těchto prací budou prezentovány v odborných a populárně naučných časopisech. Ve spolupráci s CHKO Železné hory a s vysokými školami je možné zadat výzvu diplomantům o zpracování bakalářských či magisterských prací z oboru geologie, petrologie či sociologie.

Kameny a voda

Projekt Kameny a voda je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných borů a řemesel. Projekt reaguje na potřebu osvojení si teoreticky získaných informací v praxi a na schopnost tyto informace předávat dál. Zvýrazňována je především zpětná vazba na využití praktických poznatků i v ostatních vzdělávacích oborech. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti, kteří podstoupí výuku v rámci povinné školní docházky.

Vzdělávání žáků a studentů v geovědách, kde dochází k cílenému propojení teoretických a praktických znalostí s možností improvizace na konkrétní témata v konkrétním regionu je základem pro úspěšné uplatnění v další struktuře vzdělávání. Rozšiřují se tak možnosti uplatnění se nejen na školách gymnaziálního směru, ale i na školách směru technického (např. obory stavební, vodohospodářské, sanační apod.).

Výstupem projektu bude ucelená hodnotící a výuková struktura použitelná pro další školy v regionu, dále exkurzní průvodci, tematická geologická expozice na ZŠ Maleč a venkovní učebny.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Click here to change this text

Click here to change this text