Věda a výzkum

Geopark – věda a výzkum

Probíhající projekty

TAČR – ÉTA 2 – Omezování negativních dopadů turismu na ekosystémy

prostřednictvím inteligentního softwarového průvodce 2019 – 2021

Ekosystémy některých míst uvnitř chráněných území trpí množstvím turistů. Zákaz vstupu často není řešením i s ohledem na ekonomiku oblasti. Zákazy jsou navíc vnímány negativně a často nejsou respektovány. Pro účinné skloubení ochranné a rekreační funkce území je třeba navazovat dialog mezi správou oblasti a návštěvníky. Projekt kombinuje znalosti z obl. cestovního ruchu, psychologie návštěvníků (motivace, rozhodování a chování), kognitivních věd (např. percepce krajiny), geologie, ekosystémů a ochrany přírody. Tyto znalosti implementuje s využitím metod umělé inteligence, strojového učení a statistiky do podoby inteligentního softwarového průvodce, jež bude sloužit správám chráněných území, destinačnímu managementu a turistům. Právě nyní se aktuální potřeba sešla s technickými a společenskými možnostmi (dostupné nástroje vývoje inteligentního software, vysoká penetrace výkonnými chytrými mobilními zařízeními, společenská poptávka). Správy chráněných území dostanou inovativní nástroj pro prosazování zásad ochrany přírody, turistům využití programu přinese hlubší a trvalejší zážitek. Půjde o první komplexní řešení dané problematiky v kontextu ČR a řešení výjimečné i ve světovém srovnání. Projekt především vůbec poprvé umožní systematicky ověřit, do jaké míry se může kvalitně zpracovaná aplikace stát účinným nástrojem pro ovlivňování chování návštěvníků chráněných území. Projekt cílí do několika vybraných oblastí, technický základ bude ale univerzální. Pokud se osvědčí, bude možné postupně pokrytí rozšiřovat. Strategický cílem projektu je zdánlivě paradoxní – více spokojených návštěvníků a zároveň lepší ochrana území. Klíčem je účinná podpora změny orientace návštěvníků k šetrnému a udržitelnému turismu a ovlivnění jejich časoprostorové koncentrace.

Předpokládáné přínosy:

1) Nasměrování základního výzkumu několika výzkumných týmů (zaměřených na cestovní ruch, rekreologii, environmentalistiku, kognici, umělou inteligenci, architekturu systémů) směrem k praktické aplikaci s reálnými společenskými přínosy.

2) Možnost koncipovat připravované předměty např. z oblasti Data Science v kontextu s praktickými aplikacemi při řešení reálných problémů.

3) Zvýší se mezitýmová spolupráce a interdisciplinární kompetence týmu a etablují se principy odpovědného výzkumu a inovací.

4) Možné navýšení tržeb ze smluvního výzkumu nebo za prodej licencí a licenčních poplatků v souvislosti s výstupem projektu a získanými referencemi.

5) Zvýší se počet úvazků ve VaV a objem výzkumné práce.

6) Výstup v podobě vytvořeného systému, bude-li v územích dlouhodobě provozován, umožní dlouhodobý efektivní sběr vědecky hodnotných dat, která umožní řešit nejrůznější navazující projekty, navazovat další spolupráce a zvyšovat vědecký výkon organizace.

7) Projekt posílí pozici FIM UHK v oblasti umělé inteligence a znalostních technologií, na které se strategicky zaměřuje.

Partneři:
Open-IT cz, s. r. o.
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Trvání projektu:
1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Danube Transnational Programme 2014 – 2020
Danube GeoTour

Jsme součástí projektu Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, jehož výsledkem bude vytvoření Podunajské geologické trasy (Danube GeoTour) představené ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geoproduktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví všech zúčastněných geoparků v zastoupených zemích Podunajském regionu (Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika).

Hlavní cíl operačního programu je doprovázen dílčími cíli, kterými jsou zlepšení kapacit managementu, vyvinutí praktických řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopení pozitivních trendů vývoje udržitelného cestovního ruchu v osmi geoparcích Podunajského regionu.

Projekt je spolufinancován fondy Evropské Unie (ERDF, IPA).

Zhodnocení geologického dědictví pro vývoj udržitelného a inovativního turismu v Geoparcích Podunajského Regionu

Akronym: Danube GeoTour
Operační Program: Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020
Reference No.: DTP1-226-2.2
Programme Priority: PA2, Environment and culture responsible Danube regio
Lead partner: Idrija Heritage Centre- Idrija Geopark (SLO),

Partneři:

Balaton-felvidéki National Park Directorate (H),
Styrian Eisenwurzen (A),
Public institution »Nature Park Papuk« (CRO),
ARGE Geopark Karavanks (A/SLO),
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (SLO),
Bakony & Balaton Regional Tourism Nonprofit Ltd. (H),
Geopark Železné hory/Iron Mountains Geopark (CZ),
University of Bucharest (RO),
University of Presov (SL),
Public Enterprise National Park Djerdap (SRB).

Pro pomoc s udržením vysoké kvality implementovaných akcí se projektu účastní také následující přidružení strategičtí partneři:

Humanpolis ltd / Rokua Geopark (F),
Naturtejo – Tourism Company (P),
Global Geoparks Network (FR).

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Rozpočet v Euro:

Celkově: 1666362,50
ERDF Příspěvek: 1328063,36
IPA Příspěvek: 88344,75
ENI Příspěvek: 0

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Zlepšení kapacit managementu, vyvinutí praktických řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopení pozitivních trendů vývoje udržitelného cestovního ruchu v osmi geoparcích Podunajského Regionu.

Implementací integračního přístupu se bude projekt zabývat čtyřmi společnými výzvami:

Vyhnout či vypořádat se s negativními tlaky a environmentálními dopady nových forem turismu v geoparcích;

Uchopit potenciál hodnot a značky geoparků pro socio-ekonomický vývoj k inspiraci lokálního obyvatelstva a drobných podnikatelů k tvorbě nových, udržitelných a inovativních geo-produktů GeoTrasy Danube;

Prezentovat geodiverzitu komplexním, srozumitelným a atraktivním způsobem;

Užít efektivní spolupůsobení společného učení a marketing pro zvýšení povědomí o geoparcích v Podunajském Regionu.

Výsledkem projektu bude společná GeoTrasa Dunaj (Danube GeoTour), představená ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geo-produktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví regionu Dunaj.

PRACOVNÍ BALÍČKY:

WP 1: Management projektu
WP 2: Komunikační aktivity
WP 3: Geopark s(bez) limitů
WP 4: GeoProdukty s charakterem
WP 5: GeoInterpretace
WP 6: GeoPartnerství & Marketing

SPECIFICKÉ CÍLE:

1) Společně čelit následující výzvě: vymezit rovnováhu mezi ochranou a vývojem geoturismu v geoparcích. To zahrnuje definování a analýzu obecných příležitostí a omezení udržitelného geo-turismu a vytvoření sady opatření pro zvládání zvyšujících se turistických tlaků, negativních odchylek a nových forem geoturismu v geoparcích, jako jsou například sběr fosilií, adrenalinové parky, atd.

2) Vyvinout, představit a zhodnotit společnou GeoTrasu Danube, složenou z inovativních geo-produktů a interpretací geo-lokalit osmi zůčastněných geoparků. V těsné spolupráci s partnery, návštěvníky a místními obyvateli projekt vytvoří, otestuje a implementuje sadu specializovaných a autentických geo-produktů (geoCulture a geoOutdoor) společně s moderními interpretačními metodami a technikami, doplněnými herním přístupem. Inovativní interpretace geologického dědictví přiláka společná Danube GeoTour nové návštěvníky a posílí jejich výměnu. Herní přístup povzbudí místní obyvatele a návštěvníky k zapojení se, vzdělání se a spoluvytváření produktů, umožní též marketing a zhodnocení GeoTrasy. To vše posílí viditelnost a identitu geoparků Podunajského Regionu v národním a mezinárodním kontextu, spolupráce v geo-turismu přinese socio-ekonomické benefity místním komunitám.

3) Posílit nadnárodní partnerství a ustavit společný marketing vytvořením společné GeoTrasy za použití inovativních digitálních konceptů a nástrojů kreativní propagace.

Idrija Heritage Centre v průběhu projektu zbuduje malé Návštěvnické centrum geoparku v Idrii, zaměřené na geologické dědictví regionu světově proslulého těžbou rtuti, jako součást sítě Návštěvnických center GeoTrasy Danube. Balaton Geopark obnoví existující Návštěvnické centrum v Hegyestű a jeho turistické trasy budou, jako součást GeoTour, reprezentovat referenční bod pro interpretaci vulkanismu. Eisenwurzen Geopark vystaví inovativní interpretační body ve třech vesničkách, které budou určovat standard interpretace síly vody v kontextu geologické historie území. Geopark Papuk zpracuje inovativní interpretaci metamorfovaných hornin na lokalitě Zvečevo. NP Djerdap má v plánu vytvořit interpretační bod v lokalitě Tekija, malé vesničce na břehu řeky Dunaj v těsné blízkosti soutěsky Železná vrata.

Projekt spolufinancován fondy Evropské Unie (ERDF, IPA)

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000
Základní geologické mapování oblasti Národního geoparku Železné hory 2014-2018

Ve spolupráci s Českou geologickou službou vzniknou v období 2014-2018 základní geologické mapy území na listech map 13-411 Chvaletice, 13-412 Přelouč, 13-414 Ronov nad Doubravou, 13-423 Chrudim, 13-432 Vilémov a 13-441 Nasavrky a zároveň budou sestaveny speciální mapy zobrazující poměry, geo- a exodynamické, hydrogeologické, ložiskové a geofaktory životního prostředí. Cílem geologických prací je zhodnotit geologickou stavbu z. části Národního geoparku Železné hory na základě nového geologického mapování v měřítku 1 : 25 000. Na území jsou zastoupeny regionálně geologické jednotky: moldanubikum, kutnohorské krystalinikum, ohebské krystalinikum, železnohorské krystalinikum, železnohorský plutonický komplex, mladší paleozoikum brázd (jihlavská brázda – tzv. kraskovský perm), česká křídová pánev (chrudimská křída a křída Dlouhé meze), kenozoické sedimenty (kvartérní akumulace). Součástí geologických prací je zhodnocení území geofyzikálně, geochemicky, hydrogeologicky, inženýrskogeologicky, ložiskově a také z hlediska geofaktorů životního prostředí. Budou rovněž vytipovány a popsány geologicky významné lokality s ohledem na potřeby Národního geoparku Železné hory.

Železné hory – geologicky významná oblast

Nově spuštěný projekt Železné hory – geologicky významná oblast dává možnost komplexního seznámení návštěvníků tohoto regionu s ohledem na relativně malé území Železných hor.
Bohatost a pestrost přírodních jevů je jedinečná a mimořádně zajímavá. Naučné tabule vznikly v rámci projektu „Železné hory- geologicky významná oblast“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a AOPK ČR. Projekt je strukturován tak, aby bylo možné v pět informačních bezobslužných stanovištích s tématickou náplní PROTEROZOIKUM, PALEOZOIKUM, HLUBINNÉ VYVŘELINY, MEZOZOIKUM A HYDROGEOLOGIE získat obecné informace o daném tématu s odkazy na konkrétní blízké lokality, na kterých budou umístěny informační panely. Tyto panely budou osazeny na 34 lokalitách. Některé z vybraných lokalit jsou ojedinělé v rámci České republiky. Na informačních panelech bude konkrétní jev na té které lokalitě blíže rozveden. U celkem pěti informačních bezobslužných stanovišť bude v plenéru umístěna venkovní expozice tvořená reprezentativními ukázkami horninových bloků s příslušným návěštím – informací. Součástí projektu je rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy, při které budou vybudovány analogické informační prvky. V rámci venkovní expozice horninových bloků bude u každého z nich umístěna příslušná informace ve formě návěští se stručným komentářem o petrologické, geologické a eventuálně technologické či hydrogeologické charakteristice. Tam, kde to bude technologicky možné, bude na horninovém bloku provedeno vyleštění plochy; důvodem je „vizualizace“ minerální stavby, struktury a textury té které horninové ukázky. V rámci projektu budou vypracovány metodiky, studie, propagační a informační materiály, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti návštěvníků tohoto regionu. Součástí tohoto projektu budou i odborné semináře a exkurze, se kterými Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., a CHKO Železné hory mají dlouholeté zkušenosti. Doprovodem těchto seminářů bude i publikační činnost, výsledky těchto prací budou prezentovány v odborných a populárně naučných časopisech. Ve spolupráci s CHKO Železné hory a s vysokými školami je možné zadat výzvu diplomantům o zpracování bakalářských či magisterských prací z oboru geologie, petrologie či sociologie.

Kameny a voda

Projekt Kameny a voda je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných borů a řemesel. Projekt reaguje na potřebu osvojení si teoreticky získaných informací v praxi a na schopnost tyto informace předávat dál. Zvýrazňována je především zpětná vazba na využití praktických poznatků i v ostatních vzdělávacích oborech. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti, kteří podstoupí výuku v rámci povinné školní docházky.

Vzdělávání žáků a studentů v geovědách, kde dochází k cílenému propojení teoretických a praktických znalostí s možností improvizace na konkrétní témata v konkrétním regionu je základem pro úspěšné uplatnění v další struktuře vzdělávání. Rozšiřují se tak možnosti uplatnění se nejen na školách gymnaziálního směru, ale i na školách směru technického (např. obory stavební, vodohospodářské, sanační apod.).

Výstupem projektu bude ucelená hodnotící a výuková struktura použitelná pro další školy v regionu, dále exkurzní průvodci, tematická geologická expozice na ZŠ Maleč a venkovní učebny.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.