Graptolit

Geopark – Geoturistika

 

Informační centra Stálá expozice Naučné stezky Tipy na výlety Geoprůvodce Kde se to tu vzalo

Kde se to tu vzalo?

Graptolit

Popsaný kámen?

Pojďme si teď přeložit, co to vlastně slovo graptolit znamená. První část slova je odvozena z řeckého slova „grafein“, a to znamená „psát“.
Druhá část je pak z řeckého „lithos“ a překládá se jako „kámen“. Dohromady tedy „popsaný kámen“. A skutečně: když si vezmete do ruky
nějaký vzorek s graptolity, je to většinou černá břidlice, která vypadá, jak kdyby jí někdo popsal obyčejnou tužkou.

A co to vlastně je?

Graptoliti jsou vyhynulou skupinou mořských organismů, které zažily svůj rozvoj ve spodních prvohorách.
Při pohledu na zkamenělého graptolita se vám může zdát, že se jedná o jednoho jedince. Ve skutečnosti je to však jedna
velká kolonie hned několika organismů. Každý jedinec měl v kolonii na starost jednu konkrétní věc, třeba pohyb,
obživu či rozmnožování. Takže je můžeme trochu přirovnat  k současným včelám.

Kde se vzali v Železných horách?

Prvohorních usazenin mořského původu jsou v Železných horách celé hory, ale graptolitů je jen velmi málo.
Prastaré nálezy jsou popisovány z okolí Prachovic, kde byl dokonce v roce 2000 učiněn nález jedné kolonie.
Mnohem bohatší jsou pole západně od Mrákotína. Zdejší černé břidlice v sobě ukrývají celou řadu graptolitů
různých tvarů. Nejlépe jsou vidět po dešti.

 

Graptolit

A written-on stone?

Let’s now have a look at the actual translation of the word “graptolite”. The first part of the word is derived from
the Greek word “grafein”, which means “to write”. The second part is from the Greek word “lithos”, which translates as “stone”.
Together, the “written stone”. And indeed, when you take a graptolite sample in your hand, it is usually a black slate,
which looks as if someone has scribbled all over it with a pencil.

What is it exactly?

Graptolites are an extinct group of marine organisms that experienced their greatest boom during the Lower Paleozoic.
If you look at a fossilized graptolite it may look like a single organism. In fact, however, it is a large colony
of several organisms. Each individual would be in charge of one particular task in the colony, such as movement,
livelihood or reproduction. They can be compared to today’s bees.

How did they get to the Iron Mountains?

There are literally marine origin mountains in the Iron Mountains, but there are very few graptolites.
Ancient findings are recorded around Prachovice, where in 2000 an entire colony was discovered.
But much richer are the fields west of Mrákotín. The local black slates hide a variety of
graptolites of various shapes. They are best seen after rain.

 

Projekt je spolufinancován fondy Evropské unie (ERDF, IPA).
www.interreg-danube.eu

Logo Interreg