Nasavrky

Vyvřeliny (plutonity)

lokalita 24

Bezobslužné informační stanoviště – BIS

GPS: 49°50’19.67″ N, 15°47’57.71″ E

 

Informační systém pro návštěvníky Železných hor a pro geoturisty je v plenéru na území CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory rozdělen do několika úrovní. K základním prvkům patří Bezobslužné informační stanoviště – BIS. Výběr lokality pro umístění BIS nebyl náhodný, musí splňovat vždy mnoho kritérií, která reprezentují vždy jedno z pěti témat, obsažené v logu projektu GVO a Geoparku Železné hory.

 

Pro umístění BIS s tématem hlubinné vyvřeliny – plutonity, byly zvoleny Nasavrky.

Lokalita se nachází v centrální části železnohorského plutonického komplexu – nasavrckého plutonu. Z petrografického hlediska zde vystupuje balvanitý skelet a soustava skalek granodioritů až tonalitů, který jsou místy otevřeny lůmky, jež sloužily pro místní těžbu. Většina z nich je v současné době zatopena či zavezena. Těleso granodioritů je konturováno menšími tělesy bazických diferenciátů ve vývoji metagaber. Pro náhorní plošinu v okolí Nasavrk je typický relativně mocný zvětralinový plášť, tvořený písčitě rozpadavým eluviem.

 

Výskyt hlubinných vyvřelin je rozsáhlý, vyskytují se od Nasavrk po Skuteč a Trhové Kamenice po Hlinsko. Stáří vyvřelin se pohybuje od 300 do 360 mil. let a spadá do prvohor – karbonu. Žuly starší než 400 mil. let jsou datovány z okolí Chvaletic (prvohory – ordovik).

Putování za Žulami je nejlépe začít z Nasavrk, mimo jiné i proto, že geolog a patriot dr. Jindřich Vodička po Nasavrkách masiv hlubinných vyvřelin nazval.

 

BIS se sestává z dřevostavby, ve které je instalováno pět tabulí s obecným rozvedením tématu hlubinné vyvřeliny. Na nich jsou i odkazy na devět geotopů v Železných horách, kde byly zabudovány informační tabule s odkazy na blízké fenomény souvisejícími s obdobím, kdy se měnila konfigurace pevninských bloků doprovázená fázovitými výstupy hlubinných vyvřelin s pestrým minerálním složením.

 

V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 21 dostupných ukázek z 12 lokalit žul, granodioritů, gaber, vyvřelin s žilným doprovodem aplitů a pegmatitů. Většina z nich reprezentuje surovinu pro výrobu štěrku a drti, či ušlechtilých kamenických výrobků jako dlažební kostky, hřbitovní či sochařská díla. Horninové bloky jsou většinou naleštěny a vždy opatřeny pylonem s komentářem o původu a složení horniny, který je opatřen i barevnou mikrofotografií.

Struktura BIS umožňuje návštěvníkům (geoturistům) Železných hor snadnější orientaci a výběr dalších lokalit.