Lichnice

Starohory (proterozoikum)

lokalita 8

Bezobslužné informační stanoviště – BIS

GPS: 49° 52′ 46.56″ N, 15° 35′ 12.08″ E

 

Informační systém pro návštěvníky Železných hor a pro geoturisty je v plenéru na území CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory rozdělen do několika úrovní. K základním prvkům patří Bezobslužné informační stanoviště – BIS. Výběr lokality pro umístění BIS nebyl náhodný, musí splňovat vždy mnoho kritérií, která reprezentují vždy jedno z pěti témat, obsažené v logu projektu GVO a Geoparku Železné hory.

 

Pro umístění BIS s tématem starohory – proterozoikum – byla zvolena lokalita Lichnice.

Návrší s hradem Lichnice umožňuje shlédnout široké území, které se rozprostírá na jihozápadním úbočí Železných hor. Geologické podloží této lokality je tvořeno nejstaršími přeměněnými horninami, které obecně nazýváme rulami.

 

V patě svahu probíhá podél Železných hor od severozápadu k jihovýchodu významná tektonická linie nazývaná železnohorský zlom. Podle tohoto zlomu byly Železné hory vyzdvihnuty nad okolní terén o minimálně 600 m až 800 m. Můžeme si to také představit jako událost, kdy podél této velké pukliny vyrostly Železné hory oproti jiné krajině o stovky metrů. Tato událost trvala miliony let. Jak hory rostly, měnila se i říční síť, v našem případě si nová koryta hledaly řeky Chrudimka i Doubrava.

 

Na hlubokých zlomech dochází zpravidla i k výstupu roztoků obohacených kovy. Vytvořila se ložiska rud s akumulacemi minerálů se zvýšenými obsahy zinku, olova, stříbra, mědi či barya. Ložiska byla již od Keltů těžena, ostatně dobývání železných rud a výskyt minerálů s železem předurčil i název hor, do kterých byl umístěn.

Putování za starohorami je proto nejlépe začít z hradu Lichnice. Důvodem je jedinečnost výchozů rul u Lovětínské rokle, ze které jsou postaveny i zdi hradu. Ruly vznikly přeměnou sedimentů a vulkanitů před více než 550 miliony lety. Z Lichnice je vidět významný železnohorský hřbet od Chvaletic až po Slavíkov. Z pohledového hlediska patří tato lokalita v NGŽH k nejatraktivnějším. Starohory, kam se člověk podívá.

 

BIS se sestává z dřevostavby, ve které je instalováno pět tabulí s obecným rozvedením tématu starohory. Na nich jsou i odkazy na devět geotopů v Železných horách, kde byly zabudovány informační tabule s odkazy na blízké fenomény souvisejícími s obdobím, ve kterém „ještě nežili trilobiti“.

 

V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 10 dostupných ukázek ze 7 lokalit. Jedná se slabě metamorfované sedimenty, vulkanity, ruly a metabazika. Horninové bloky jsou většinou naleštěny a vždy opatřeny pylonem s komentářem o původu a složení horniny, který je opatřen i barevnou mikrofotografií.

Struktura BIS umožňuje návštěvníkům (geoturistům) Železných hor snadnější orientaci a výběr dalších lokalit.

Pohlednice Lichnice (Foto: D. Smutek)