GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

ČESKY | ENGLISH

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000
Základní geologické mapování oblasti Národního geoparku Železné hory 2014-2018

Ve spolupráci s Českou geologickou službou vzniknou v období 2014-2018 základní geologické mapy území na listech map 13-411 Chvaletice, 13-412 Přelouč, 13-414 Ronov nad Doubravou, 13-423 Chrudim, 13-432 Vilémov a 13-441 Nasavrky a zároveň budou sestaveny speciální mapy zobrazující poměry, geo- a exodynamické, hydrogeologické, ložiskové a geofaktory životního prostředí.

Cílem geologických prací je zhodnotit geologickou stavbu z. části Národního geoparku Železné hory na základě nového geologického mapování v měřítku. 1 : 25 000. Na území jsou zastoupeny regionálně geologické jednotky: moldanubikum, kutnohorské krystalinikum, ohebské krystalinikum, železnohorské krystalinikum, železnohorský plutonický komplex, mladší paleozoikum brázd (jihlavská brázda-tzv. kraskovský perm), česká křídová pánev (chrudimská křída a křída Dlouhé meze), kenozoické sedimenty (kvartérní akumulace).

Součástí geologických prací je zhodnocení území geofyzikálně, geochemicky, hydrogeologicky, inženýrskogeologicky, ložiskově a také z hlediska geofaktorů životního prostředí. Budou rovněž vytipovány a popsány geologicky významné lokality s ohledem na potřeby Národního geoparku Železné hory.

Železné hory – geologicky významná oblast

Nově spuštěný projekt Železné hory – geologicky významná oblast dává možnost komplexního seznámení návštěvníků tohoto regionu s ohledem na relativně malé území Železných hor. Bohatost a pestrost přírodních jevů je jedinečná a mimořádně zajímavá. Naučné tabule vznikly v rámci projektu „Železné hory- geologicky významná oblast“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a AOPK ČR. Projekt je strukturován tak, aby bylo možné v pět informačních bezobslužných stanovištích s tématickou náplní PROTEROZOIKUM, PALEOZOIKUM, HLUBINNÉ VYVŘELINY, MEZOZOIKUM A HYDROGEOLOGIE získat obecné informace o daném tématu s odkazy na konkrétní blízké lokality, na kterých budou umístěny informační panely. Tyto panely budou osazeny na 34 lokalitách. Některé z vybraných lokalit jsou ojedinělé v rámci České republiky. Na informačních panelech bude konkrétní jev na té které lokalitě blíže rozveden. U celkem pěti informačních bezobslužných stanovišť bude v plenéru umístěna venkovní expozice tvořená reprezentativními ukázkami horninových bloků s příslušným návěštím – informací. Součástí projektu je rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy, při které budou vybudovány analogické informační prvky. V rámci venkovní expozice horninových bloků bude u každého z nich umístěna příslušná informace ve formě návěští se stručným komentářem o petrologické, geologické a eventuálně technologické či hydrogeologické charakteristice. Tam, kde to bude technologicky možné, bude na horninovém bloku provedeno vyleštění plochy; důvodem je „vizualizace“ minerální stavby, struktury a textury té které horninové ukázky.

V rámci projektu budou vypracovány metodiky, studie, propagační a informační materiály, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti návštěvníků tohoto regionu. Součástí tohoto projektu budou i odborné semináře a exkurze, se kterými Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., a CHKO Železné hory mají dlouholeté zkušenosti. Doprovodem těchto seminářů bude i publikační činnost, výsledky těchto prací budou prezentovány v odborných a populárně naučných časopisech. Ve spolupráci s CHKO Železné hory a s vysokými školami je možné zadat výzvu diplomantům o zpracování bakalářských či magisterských prací z oboru geologie, petrologie či sociologie.

KAMENY A VODA

Projekt Kameny a voda je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných borů a řemesel. Projekt reaguje na potřebu osvojení si teoreticky získaných informací v praxi a na schopnost tyto informace předávat dál. Zvýrazňována je především zpětná vazba na využití praktických poznatků i v ostatních vzdělávacích oborech. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti, kteří podstoupí výuku v rámci povinné školní docházky.

Vzdělávání žáků a studentů v geovědách, kde dochází k cílenému propojení teoretických a praktických znalostí s možností improvizace na konkrétní témata v konkrétním regionu je základem pro úspěšné uplatnění v další struktuře vzdělávání. Rozšiřují se tak možnosti uplatnění se nejen na školách gymnaziálního směru, ale i na školách směru technického (např. obory stavební, vodohospodářské, sanační apod.).

Výstupem projektu bude ucelená hodnotící a výuková struktura použitelná pro další školy v regionu, dále exkurzní průvodci, tematická geologická expozice na ZŠ Maleč a venkovní učebny.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.