GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

ČESKY | ENGLISH

STAROHORY

sample
Lokalita č. 1 GPS: 50° 01′ 41.82″ N, 15° 26′ 3.22″ E

Chvaletice

Chvaletice byly vyhlášené jako jedno z největších ložisek pyritu a manganu v celém Rakousko Uhersku. Dnes je lom z velké části zavezen popílkem z nedaleké elektrárny. K pozůstatkům těžby patří řada hald, starý sklad munice a v západní části ložiska i pozůstatky lomových stěn.

sample
Lokalita č. 2 GPS: 49° 56′ 14.16″ N, 15° 32′ 18.67″ E

Podhořany

Obec Podhořany se rozkládá na hraně železnohorského zlomu, podél něhož došlo k vyzdvižení tělesa Železných hor. Ve svahu před mostkem uprostřed obce se nachází opuštěný lom s výchozy granatických amfibolitů. Jedná se o jeden z nejstarších hornin na území geoparku.

sample
Lokalita č. 3 GPS: 49° 50′ 7.49″ N, 15° 36′ 46.20″ E

Běstvina

Ve svahu nad obcí jsou pozůstatky po nedávné těžbě fluoritu a barytu, která skončila v devadesátých letech minulého století. Stále se zde nachází vstup do podzemního systému, viditelné propady nad vytěženými prostory a u Javorky lomy po těžbě vápence.

sample
Lokalita č. 4 GPS: 49° 54′ 52.25″ N, 15° 33′ 4.39″ E

Licoměřice

Ve svahu nad Licoměřicemi se nachází pozůstatky po těžbě uranu v podobě odvalů a oplocených důlních objektů.

sample
Lokalita č. 5 GPS: 49° 49′ 55.20″ N, 15° 39′ 9.50″ E

Oheb

Skalnatý ostroh se zříceninou hradu Oheb, který se vypíná nad Sečskou přehradou, je klasickou lokalitou s výskytem ohebského krystalinika. Kolmá stěna u silnice vedle přehradní hráze v zimě nabízí romantické pohledy na řadu ledopádů.

sample
Lokalita č. 6 GPS: 49° 58′ 17.93″ N, 15° 32′ 42.59″ E

Skalka u Sovolusk

Výrazný remízek uprostřed pastvin skrývá unikátní ukázky polštářových láv, které dokládají podmořský vulkanismus v oblasti Železných hor v době před více jak 600 miliony let. Dnes je tato lokalita přírodní památkou.

sample
Lokalita č. 7 GPS: 49° 59′ 1.12″ N, 15° 30′ 2.09″ E

Litošice

Na návsi se nachází balvan tzv. litošických slepenců, které lze nalézt i v blízkém okolí rybníka. Dále se zde nachází vulkanity různého typu a západně od obce také staré důlní dílo s haldami, kde lze sbírat světově unikátní minerály.

sample
Lokalita č. 8 GPS: 49° 51′ 51.97″ N, 15° 35′ 44.36″ E

Lichnice – Kaňkovy hory

Národní přírodní rezervace nabízí řadu zajímavých geologických fenoménů. Ty jsou patrné hlavně v Hedvičině údolí, kde lze pozorovat intenzivní erozní činnost vody. Ze zříceniny hradu Lichnice je krásný rozhled na Čáslavsko a Kutnohorsko.

sample
Lokalita č. 34 GPS: 49° 45′ 3.78″ N, 15° 45′ 52.13″ E

Vestec

Na kótě Vestec jsou dodnes dobře patrné pozůstatky po těžbě uranu. Dosud se zachovaly kotvící betonové bloky pro těžní věž a betonová deska nad těžní jámou.

sample
Lokalita č. 38 GPS: 49° 44′ 5.10″ N, 15° 45′ 40.31″ E

Sloupno

Nad lomem v bývalé vesnici Štikov je vybudována vyhlídka s možností pohledů do lomu a na široké okolí Chotěboře. Je zde možné spatřit místy konfliktní momenty ve využití území.

sample
Lokalita č. 39 GPS: 49° 42′ 52.61″ N, 15° 42′ 45.24″ E

Údolí Doubravy

Od Bílku po horní mlýn u Chotěboře se táhne členité až kaňonovité údolí řeky Doubravy prořízlé v ortorulách Kutnohorsko svrateckého krystalinika. V romantickém údolí je k vidění řada geomorfologických fenoménů. Nachází se zde i mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů.

sample
Lokalita č. 47 GPS: 49° 50′ 30.14″ N, 16° 8′ 20.32″ E

Roudná

Ve skalní stěně je zachován kontakt přeměněných hornin poličského krystalinika s horninami křídového stáří v podobě tzv. transgrese.

sample
Lokalita č. 53 GPS: 49° 47′ 9.99″ N, 16° 3′ 11.45″ E

Otradov

V lese nad obcí se nacházejí balvany patřící metagranodioritům poličského krystalinika.

sample
Lokalita č. 54 GPS: 49° 47′ 0.84″ N, 15° 41′ 17.96″ E

Horní Lhotka

Uprostřed trasy u silnice mezi Rušínovem a Horní Lhotkou se nachází lom, kde je odkryt kontakt pararul a amfibolitů Ohebského krystalinika. Východně od tohoto lomu jsou pozůstatky po středověké těžbě stříbra, pro Železné hory ojedinělé.

sample
Lokalita č. 55 GPS: 49° 46′ 7.06″ N, 15° 44′ 13.28″ E

Nehodovka

V okolí osady Nehodovka jsou v polích u obce na první pohled patrné výrazné kopečky. Tyto kopečky jsou tvořeny horninou zvanou hadec, která byla v minulosti mimo jiné využívána i k tvorbě dekoračních předmětů.

sample
Lokalita č. 56 GPS: 49° 45′ 47.92″ N, 15° 45′ 39.51″ E

Křemenice

Na poli jižně od obce se v minulosti nacházel lom, kde byla těžena křemenná hmota na výrobu skla. Jsou zde popisovány i nálezy fialových krystalů ametystu. Dodnes je možné sbírat tento materiál na poli.

sample
Lokalita č. 57 GPS: 49° 43′ 7.27″ N, 15° 43′ 56.67″ E

Ševcova skalka u Obory

V lesích u Bezděkova se nachází řada osamocených rulových skalek deformovaných mrazovými procesy. Jednou z nich je i Ševcova skalka.

sample
Lokalita č. 58 GPS: 49° 43′ 21.53″ N, 15° 41′ 17.38″ E

Koukalky

Severovýchodně od Chotěboře se v lese nachází série rulových skalek místy značných rozměrů, které jakoby najednou vykukují z okolního relativně plochého terénu.

sample
Lokalita č. 59 GPS: 49° 43′ 18.80″ N, 15° 41′ 13.26″ E

Chotěboř B82

Kousek od kapličky sv. Anny u Chotěboře se nachází několik opuštěných lomů, kde se nachází zcela neobvyklá hornina v podobě vložky v okolích ortorulách. Jedná se o tzv. metatrachyandezit.

sample
Lokalita č. 60 GPS: 49° 44′ 47.63″ N, 15° 41′ 9.71″ E

Libice nad Doubravou – skarn

V údolí řeky Doubravy se nachází v geoparku ojedinělý výchoz horniny zvané skarn, která je na první pohled velmi těžká a bývá zdrojem různých kovů.

sample
Lokalita č. 64 GPS: 49° 51′ 49.89″ N, 15° 38′ 14.65″ E

Havířské jámy

Nedaleko Kraskova v údolí Zlatého potoka se nachází oplocený terénní zářez. Jedná se o staré důlní průzkumné dílo, které však nikdy nenabylo většího významu. Proti proudu i po proudu od tohoto místa se nachází tzv. sejpy, tedy kopečky po rýžování zlata.

sample
Lokalita č. 66 GPS: 49° 58′ 40.81″ N, 15° 29′ 46.10″ E

Semtěš – Vlčí skála

Romantická Vlčí skála s kamenným posezením je výsledek mrazového zvětrávání chvaletických žul.

sample
Lokalita č. 67 GPS: 49° 58′ 0.34″ N, 15° 31′ 3.48″ E

Semtěš – Vápenka

Osada Vápenka u Semtěše dostala své jméno po vápenci, který se zde těžil. Dodnes je zde zarostlý lom. Na opačné straně obce se nachází místo, kde probíhal uranový průzkum. Stopy po těžbě jsou patrné dodnes. Nedaleko od osady se nachází zbytky středověkého hradiště.

sample
Lokalita č. 71 GPS: 50° 00′ 9.54″ N, 15° 27′ 43.83″ E

Obří postele

Kameny v podobě velkých postelí lze nalézt jižně od Zdechovic. Bloky chvaletické žuly byly vlivem mrazového zvětrávání zdeformovány do dnešní „postelové“ podoby.

sample
Lokalita č. 72 GPS: 49° 59′ 52.50″ N, 15° 28′ 24.94″ E

Morašice – lom

Zaniklý lom u Morašic těžil chvaletickou žulu. Lom je dnes zarostlý, přesto jsou vidět pozůstatky po těžbě. Lom je významný i z hlediska výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů.

sample
Lokalita č. 73 GPS: 49° 59′ 53.24″ N, 15° 29′ 10.96″ E

Morašice – halda

U hájenky v Morašicích je stará halda s výskytem zajímavých minerálů. Materiál pochází z nedalekého ložiska ve Chvaleticích.

sample
Lokalita č. 75 GPS: 49° 43′ 3.01″ N, 15° 44′ 21.37″ E

Obora – erlan

Nevýrazné návrší je budováno čočkou erlánu. Jedná se o vzácnou horninu s výrazným páskováním a vysokým obsahem granátu, který vytváří červené pruhy.

sample
Lokalita č. 84 GPS: 49° 43′ 14.75″ N, 15° 41′ 37.57″ E

Chotěboř – areál Geofondu

Areál se zbytky staveb po těžbě uranového zrudnění, později sklad vrtných jader. Za areálem je stále k vidění ústí staré těžní jámy a budova, která sloužila jako strojovna důlního výtahu.

sample
Lokalita č. 91 GPS: 49° 48′ 7.03″ N, 16° 7′ 27.05″ E

Proseč – lom

Nečinný lom s pozůstatky po těžebních technologiích je ukázkou přirozené obnovy, tzv. sukcese. Ta se projevuje i výskytem vzácných orchidejí a mokřadních rostlin.

sample
Lokalita č. 96 GPS: 49° 51′ 17.94″ N, 15° 35′ 6.05″ E

Skalky u Lhotky

V lese u Třemošnice se nacházejí výrazné skalní útvary tvořené rulami kutnohorského krystalinika.

sample
Lokalita č. 97 GPS: 49° 55′ 33.95″ N, 15° 33′ 55.60″ E

Březinka

Březinka je spojena s průzkumem rud a těžbou uranu. Posledním pozůstatkem je důlní vozík umístěný v bývalém areálu dolů, kde je k vidění i vojenská technika. Část zrudnění byla těžena i povrchově v nedalekém zatopeném lomu.

sample
Lokalita č. 104 GPS: N, E

Bezlejov

V okolí Chotěboře se nejčastěji v lesích nachází rozkopaná zem, velké kuželovité díry, malé haldičky, pinky či dlouhé rýhy po vydobytých rudních žilách. Tyto výkopy naznačují, že kdysi dávno se zde těžilo to, co člověk ke svému životu potřeboval, ať zlato, železo či stříbro.

sample
Lokalita č. 107 GPS: N, E

Křížovka

Text k lokalitě se připravuje.

sample
Lokalita č. 108 GPS: N, E

Týnec nad Labem

Text k lokalitě se připravuje.